نظرسنجی

"*" indicates required fields

مشخصات محصول

YYYY slash MM slash DD
بلهخیر
از زمان مراجعه سرویسکار رضایت دارید؟
رفتار و ظاهر سرویسکار مناسب بود؟
آموزشهای لازم داده شد؟
آیا هزینه ای از شما دریافت شد؟
تا 100نمره
بلهخیر
از مدت زمان رسیدگی به مشکل راضی بودید؟
از رفتار و ظاهر سرویسکار راضی بودید؟
هزینه ای جهت تعمیرات از شما دریافت شد؟
تا 100نمره