مهندس حمید تاجیک
مدیرعامل ناواران سرویس
tajik@navaran724.comwww.navaran724.com0211639
مهندس رحمان محمدی
معاونت امور نمایندگان
mohammadi@navaran724.comwww.navaran724.com0211639
مهندس محمد هزارخوانی
معاونت سیستم ها و روش ها
hezarkhani@navaran724.comwww.navaran724.com0211639